Kohaliku omaalgatuse programm

Toimumisaeg

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2019. aasta kevadvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik. Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides. Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Maakondlikke ühendusi toetatakse juhul, kui ühendus on maakonnas tegutsevaid ühendusi liitev programmi eesmärki täitev katusorganisatsioon.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Harjumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@hol.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks, 1. aprillil kell 16.30.

Täiendav info ja taotlusvormid on kättesaadavad HOLi kodulehel http://www.hol.ee/374

Lisainfo: Maret Välja, HOLi peaspetsialist, telefon +372 507 7450, e-post maret.valja@hol.ee