Taotlemine

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta I taotlusvoor on avatud 12-18 veebruaril.

Avatud meede:

Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine

Meetme eelarve 139 714,89 sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot

 Ühisprojekti tegevustena toetatakse:

 • Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
 • Seltsitegevuse korraldamist;
 • Tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamist;
 • Õppeprogrammide, - reiside ja koolituste läbi viimine ning koostöö;
 • Materjalide koostamist ja publitseerimist

Teadmussiirde projekti tegevustena toetatakse:

 • koolitus- ja teavitustegevusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Tegevuste elluviijal peab olema asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol.

Projektid esitatakse läbi PRIA uue iseteeninduskeskkonda: e-pria.ee

Vaata juhist e-pria keskkonnas tegutsemiseks siit

Infopäeva materjalid leiad siit

MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 aasta II taotlusvoor on avatud 27.august-02.september.

Avatud meetmed:

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 130 687,49

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 187 429,57

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015) RT I, 31.10.2017. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 

3. Investeeringu ja tegevuse  pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

4. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

5. MTÜ-st taotlejal Teostatavus- ja tasuvusanalüüs  Meede 4 investeeringuprojekti korral  (NVK Lisa 3)

6. Ettevõtjast taotlejal äriplaan meetme 3 ja 4 korral ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)

7. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada: 

 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Jako Jaagu
koordinaator
Telefon: 523 0969 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: jako@4kogu.ee

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: annika@4kogu.ee