Taotlemine

MTÜ Nelja Valla Kogu 2017 aasta II taotlusvoor  on avatud 28 august.-03 september.

Avatatud meetmed:

Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine

Meetme eelarve 681 835,75 

toetatakse:

 • Vaba aja veetmise võimaluste laiendamist;
 • Avaliku ruumi kujundamist;
 • Turvalisuse tõstmist

Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine

Meetme eelarve 137 540,00

toetatakse:

 • Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;
 • Mikrotootmise arendamist.

Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine

Meetme eelarve 264 090,09

toetatakse:

 • Turismiteenuste arendamist;
 • Turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
 • Turundustegevusi.

Dokumendid, millest lähtuda taotlemisel:

Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015). Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Lisaks Leader määusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla Kogu arengustrateegiast 2015-2020

Abiks on ka 03-04. mail toimunud infopäeva materjalid

Taotlusvooru ajakava

Eelnõustamised: info@4kogu.ee, 51 87 480  22.05-20.06. 2017

Nõustamised 17.05 -25.08 2017

Taotluse esitamine 28.08-03.09 2017 NB! Esitatakse läbi e-pria.

Nädalavahetusel esitajatele ei pakuta tehnilist tuge

Tehniline hindamine 04.-15.09 2017 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)

Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.

Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjoni poolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)

NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 28. oktoober  ja esitab pingerea PRIAle

PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Projektitaotluse kohustuslikud dokumendid

1. Projekt NVK vormil

2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia, KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument; ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4 (Lõikes 4 on toodud dokumendid, mis tuleb projektitoetuse taotlejal esitada lisaks avaldusele)

4. Ehitise puhul (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve, mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil)

5. Soetuste puhul pakkumiskutse ja hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)

6. Soetuse puhul hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

7. Teostatavus- ja tasuvusanalüüs meetmel 1, 4 investeeringuprojekti korral  (NVK Lisa 3)

8. Ettevõtjast taotlejal äriplaan meetme 3 ja 4 korral ( soovituslik kasutada NVK äriplaani vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)

9. Lisaks on vajalik vabaühendusest taotlejal esitada

 •  eelmise majandusaasta tulude jaotus ja käesoleva majandusaasta tulude prognoos NVK lisa 5
 •  liikmete nimekiri
 •  taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne

Projektitaotlejate nõustamine

Palume nõustamiseks või kohtumisteks eelnevalt aeg kokku leppida

Jako Jaagu
koordinaator
Telefon: 523 0969 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: info@4kogu.ee

Annika Jõks
tegevjuht
Telefon: 518 7480 (mob); 6150369 (kontoris)
E-post: info@4kogu.ee