Nelja Valla Kogu ulatab vihmavarju headele ideedele Porikuu festivalil

27. juunist kuni 25.juulini 2022. a on avatud taotluste vastuvõtt Nelja Valla Kogu ühisprojekti vihmavarjuprojektidele, mis viiakse ellu Porikuu festivali raames

Porikuu festival on Loode-Eestis kulgev elamusfestival, mis pakub erinevaid elamusi Pealinnast kuurortlinna Haapsaluni välja. https://www.porikuu.ee/

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 1000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja. 

Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas, kinnitatakse taotlus Porikuu festivali raames sündmuse korraldamiseks Nelja Valla Kogu juhatuse poolt 01. augustil.

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 27. juunist kuni 25. juulini aastal 2022 e-kirja teel info@4kogu.ee

  • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
  • Seltsid ja seltsingud, sõpruskonnad

Toetatavad tegevused:

  • Koolituste, õpitubade, kultuuriürituste ja teiste sündmuste korraldamine Porikuu festivali raames
  • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

  • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
  • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
  • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Esitatavad dokumendid

  1. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil, mis esitatakse e-kirja teel hiljemalt 25. juuliks 2022. a