Innovatsiooniosak "Arukad külad, nutikad kogukonnad"

Toimumisaeg

20. novembrist  kuni 4. detsembrini (kuni kell 12.00) on avatud taotluste vastuvõtt vihmavarjuprojektidele ”Innovatsiooniosak”.

Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukogukonnad” raames viidi läbi “Ideekiirendi” programm, milles osalesid Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa  tegevuspiirkondade vabaühendused. Vihmavarjuprojekt „Innovatsiooniosak“ eesmärk on anda võimalus nutikatele kogukondadele,kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Innovatsiooniosaku toel saab lihtsustatud korras taotleda toetust väikeprojektidele, ehk “vihmavarjuprojektidele”, millega rakendatakse uusi ja nutikaid lahendusi ja lähenemisi kohalike vajaduste rahuldamiseks.

Koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“  viiakse ellu ajavahemikul 01.01.2023 – 31.12.2024, koostöös Kodukant Läänemaa ja Põhja-Harju Koostöökoguga.
Projekti kogu eelarve on  188 611 €.

„Arukad külad, nutikad kogukonnad“ koostööprojekti tegevused ja NVK poolne eelarve:

Projekti eelarve kokku 44 000

Ideekiirendi programm  9000 €

 Kogukonde arendamine(motivatsioonipäevakud, õppereisid, seminarid) 17 000 €

„Innovatsiooniosaku“ vihmavarjuprojektide toetusfond 18 000 €

Vihmavarjuprojekt „Innovatsiooniosakud“ on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on minimaalselt 2000 ja maksimaalselt 4900 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest

Innovatsiooniosaku toel saab lihtsustatud korras taotleda toetust väikeprojektidele, millega rakendatakse teistmoodi lahendusi ja lähenemisi kohalike vajaduste rahuldamiseks.


Vihmavarjuprojekti eesmärkide täitmiseks on võimalik taotleda toetust:

 • kogukonna elu edendava toote või teenuse turule toomiseks või edasiarendamiseks;
 • kogukonna jaoks olulise kitsaskoha lahendamiseks, sh avaliku ruumi parendamiseks ning elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.
 • Investeeringuprojektide ettevalmistamiseks

Toetatavad tegevused:

 • koolitused, seminarid ja õppereisid (sh teavituskulud, ruumide rent, koolitaja tasu, päeva juhtimine, transport, toitlustus, majutus jms)
 • ekspertide kaasamine ja mentorlus;
 • uuringud ja analüüsid;
 • teabe- ja reklaammaterjali koostamine ja väljaandmine.
 • Projektijuhtimine maksimaalselt 20% vihmavarjuprojekti maksumusest.

Tegevuste elluviimise periood kuni 30.06.2024.
 

Mitteabikõlblikud kulud:

 • investeeringud ja tegevused, millele on saadud või taotletakse KOV vm toetust;
 • projekteerimine.
 • investeeringud põhivarasse

Kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, selgelt kirjeldatud, majanduslikult mõistlik  ja vajalik tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Toetusraha kasutamisel tuleb olla otstarbekas ja säästlik.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale:

 • taotleja on kolmanda sektori organisatsioon (MTÜd ja SAd) 
 • tegevused viiakse ellu NVK tegevuspiirkonnas- Saku, Saue, Kiili ja Harku vallas;
 • Projektitoetuse taotleja peab taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel täitma kõiki maaeluministri määruses 23.10.2015 nr 11  „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“, peatükis 4 PROJEKTITOETUS esitatud tingimusi.  RT I, 15.05.2020, 16

Taotlemisel esitatavad dokumendid:

 • NVK „Innovatsiooniosakute“ projektitoetuse taotlusvorm;
 • vähemalt 2 võrreldavat hinnapakkumust kui investeeringu või tegevuse KM-ta maksumus on vahemikus 2000-5000 eurot. vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 €. Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • MTÜ liikmete nimekiri, mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga.

.Toetuse saaja ülesanded:

 •  tegevuse planeerimine ja elluviimine
 • töövõtulepingu sõlmimine NVK  ja taotleja vahel;
 • tegevus- ja kuluaruande esitamine NVK-le;
 • koolituse, seminari, õppereisi või muu samalaadse ürituse puhul, LEADER sümboolikaga varustatud päevakavade ja osavõtjate nimekirjade esitamine NVK-le;
 • projektitoetuse abil tegevuse elluviimisest teavitamine vastavalt maaeluministri 22. detsembri 2015. a määruses nr 26 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020“ kehtestatud nõuetele. [RT I, 31.10.2017, 2 - jõust. 03.11.2017]

Vihmavarjuprojekti toetustaotlusi hindab NVK juhatuse liikmetest moodustatud komisjon  ja rahastusotsused kinnitab NVK  juhatus.

Dokumendid:
Innovatsiooniosaku taotlemise tingimused
Hindamiskriteeriumid

Lisa 1 Taotlus
Lisa 2 Päevakava vorm
Lisa 3 Aruande vorm

Info ja nõustamine:

Kristiina Adamson, „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ projektijuht
Telefon: 5112560
E-post: adamsonkristiina@gmail.com

Annika Jõks, projektijuht
Telefon: 5187480
E-post: info@4kogu.ee