LEADER toetuste huvilised saavad võimaluse kasutada PRIA uut juhendamisteenust

PRIA annab teada, et kohalike kogukondade arenguks suunatud LEADER toetuste taotlejatel on võimalik 19. veebruarist 8. märtsini kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. Kuigi LEADER taotlusvoorud algavad erinevatel aegadel, on juhendamisele oodatud kõik, kel on huvi tänavu seda toetusskeemi kasutada. Nelja Valla Kogu 2024. aasta 1. taotlusvoor on avatud 8.-22. aprill.

LEADER toetusskeemi (Euroopa ühtse põllumajanduspoliitika 2023–2027 strateegiakava toetus) eripäraks on kohaliku kogukonna kaasatus toetuste jagamise protsessis: kogukonna juhitud kohalikku arengut viiakse ellu kohaliku arengu strateegia alusel, mille on välja töötanud kohalik tegevusrühm (KTR). Toetusskeemi suur väärtus kogukondadele on, et nii strateegiate väljatöötamine kui ka rakendamine toimub alt-üles-põhimõttel, tuues seeläbi otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale.

Kuigi töö taotlustega ja nende hindamisega toimub eeskätt kogukonnakeskselt ning PRIA on loonud taotluste esitamiseks tehnilised võimalused, saab PRIA lisaks pakkuda toetuste huvilistele ka väärtuslikku kõrvalpilku. PRIA töötajatel on ülevaade kogu toetuse taotlemise protsessist ehk elukaarest. Selle väärtusliku teadmise põhjal saab ette näha võimalikke murekohti, millele juhendaja saab kliendi tähelepanu juhtida – koos saab üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid.

Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „LEADER toetuse taotluse täitmise juhendamine“), broneerimine on avatud. Taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist:

  • telefoni teel – broneerimisel on oluline märkida oma telefoninumber ning PRIA juhendaja võtab broneeritud ajal ühendust;
  • veebi teel – broneerimisel tuleb kindlasti märkida oma kehtiv e-posti aadress, millele PRIA saadab enne kohtumise algust veebijuhendamiseks vajaliku Microsoft Teamsi kohtumise lingi või
  • silmast silma kohtumise käigus Järvamaa teenindusbüroos Paides.

Broneeringut tehes on lisaks kontaktandmetele vajalik „Märkused“ lahtrisse kirja panna ka LEADER kohaliku tegevusrühma nimi, ettevõtte registrikood, katastriüksuse katastritunnus ja pöördumise sisu, sh tegevused, millele soovitakse toetust taotleda. Mida rohkem infot, seda paremini saab juhendaja end kohtumiseks ette valmistada. Juhime tähelepanu, et ettevõtte põhist juhendamisteenust saame osutada ainult klientidele, kellel on õigus konkreetset ettevõtet esindada.

Juhendamine kestab ühe tunni, kuid kui taotleja vajab lisaselgitusi, siis saab vajadusel juhendajaga koostöös broneerida uue aja. On väga oluline, et juhendamist sooviv klient annaks oma soovist märku aegsasti, kuna juhendamisperiood on piiratud.

Enne juhendamisele tulemist on oluline kavandatav projekt läbi mõelda:

  • millise LEADER tegevusrühma piirkonnas tegevusi planeeritakse;
  • milline on ettevõtte võimekus, sh omafinantseeringu olemasolu ja
  • kavandatavate tegevuste elluviimise ajakava.

Põhjalikult läbimõeldud taotlusinfo põhjal on juhendajal lihtsam igakülgset abi pakkuda.

LEADER toetusskeemide toetuste taotluste vastuvõtt piirkonniti erineb, enamus voorud avanevad aasta esimeses pooles. Täpsem toetuste info on piirkondliku KTRi kodulehel, ülevaate LEADER KTRide tegevuspiirkondadest leiab PRIA kodulehelt.

Juhendamisteenuse puhul on tegemist PRIA pilootprojektiga, kus suur roll on ka koosõppimisel, kuna teenus on PRIA klienditeeninduses uus. Oleme tänulikud kõigile teenuse kasutajatele, kes jagavad meile tagasisidet ja teevad ettepanekuid teenuse parendamiseks.

PRIA juhendamisteenus ei ole taotlejatele kohustuslik, kõik vajalikud dokumendid võib kokku panna ka iseseisvalt või kasutada konsulendi abi. Tegemist on hea lisavõimalusega, mis annab taotlejale kindlustunnet.

Juhendamisteenus on osa PRIA uuest kliendistrateegiast, mis on ette vaatav ja tuleviku nimel tegutsev. Uus programmperiood on kaasa toonud muudatusi ning uusi toetusi, kus PRIA klienti võib vajada eelnevalt rohkem tuge. Juhendamisteenus muudab taotlusprotsessi lihtsamini läbitavaks ning PRIA saab taotlejat suunata kasulike ressurssideni, mis on potentsiaalselt suureks abiks seatud eesmärkide ja tulemusteni jõudmisel. Varasemalt on juhendamisteenust kasutatud meetme 6.4 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ raames, mis võeti klientide poolt hästi vastu.

Kui lahendamist vajab kiire küsimus, mis ei eelda ettevõtte terviklikku ülevaadet või kui soovite juhendamisteenuse kohta lisateavet, siis palume kontakteeruda oma piirkonna KTRiga või helistada PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.