Organisatsioon

Nelja Valla Kogu on LEADER piirkondlik tegevusrühm, mis asutati 2006. aastal ning ta ühendab endas Harku, SakuKiili ja Saue valda (Saue vallast kuulub NVK tegevuspiirkonda 18 asustusüksust (2017. a haldusreformieelne Saue vald, v.a Laagri alevik).

Nelja Valla Kogu tegevuspiirkond on Eesti hetkekontekstis ebatüüpiline, kuna põhiprobleemiks pole mitte maapiirkonna rahvastiku vähenemine ja sellega kaasnev sotsiaal-majanduslik taandareng, vaid hoopis sisserände tulemusel kasvav surve avalikele teenustele. Tänu keskmisest jõukamatele uuselanikele kasvatavad vallad oma tulusid, kuid peavad ka senisest rohkem ressursse kulutama koolide, lasteaedade, teede ja tehnovõrkude arendamiseks ning elanike teenindamiseks. Seetõttu on tegevuspiirkonna strateegia suunatud tugevatele ja innovaatilistele meetmetele, mille kaudu arendada kodanikuühiskonda.

Nelja Valla Kogu strateegia koostamise aluseks oli nelja erineva valdkonna uuringud: ühistransport, kergliiklusteed, valglinnastumine ja turism. Osa neist valdkondadest on kohaliku omavalitsuste pädevuses ja mingi osa kuulub maakonna kohustuste hulka. Strateegia koostamise ajal väljapakutuid meetmeid ei olnud võimalik rahastada antud Leader programmi meetmete raames ning strateegiasse tehti valik, mida oleks võimalik rahastada Leader tüüpi meetmetest.

Piirkonna, aga ka teiste Harjumaa Leader tegevusrühmade, ülevaadet saate näha video vahendusel.