Elluviidud projektid

Taotlemise aasta: 2021

„Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

Taotleja: MTÜ Nelja Valla Kogu
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 50 000.00 €
Taotlemise aasta:

Projektiga abil suurendati erinevate kogukondade kaasatust LEADER tegevustesse ja saadi sisendit piirkonna LEADER arengustrateegia koostamiseks.

Projekti raames toimus NVK Kogukondade koostööpäev 04. mail 2022, kus osalejad said uusi teadmisi ja jagasid kogemuslugusid, kuidas olla seltsina jätkusuutlik ja omanäoline, kuidas seltsi juhina värsket meelt ja rõõmu säilitada.

Toetus- ja tugivõimalustest andsid ülevaate HEAK vabaühenduste konsultandid, veebisilla vahendusel kuualti ESF võimalustest luua uuenduslikke ja kogukondi kaasavaid algatusi sotsiaalvaldkonnas, ülevaade anti ka Porikuu Festivalist ning NVK piirkonna uue strateegia eesmärkidest.
Vaata ettekannete materjale https://4kogu.ee/kasulikud-lingid

Lisaks  toimusid "Vihmavarjuprojektide tegevused" 

Vihmavarjuprojekti toel said piirkonna vabaühendused lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Projekti raames viidi ellu väikeprojekti,  Väikeprojketide raames ellu viidud sündmused rikastatsid piirkonna vabaaja veetmise võimalusi, olid põnevad, uudsed või lausa „kiiksuga“ ning äratasid lisaks kohalikele ka külaliste tähelepanu. 

Läbi ühistegevuse oli võimalus nii tegijatel kui osalejatel teadvustada organiseerituse ja kodanikuaktiivsuse tähtsust ning võimekust.  

Ühisprojekti partnerid olid:

Harku Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Kiili Vallavalitsus

Saku Vallavalitsus

Projekti kogueelarveks kujunes 50 000 eurot, millest LEADER projektitoetus 43 748 eurot


Taotlemise aasta: 2019

Tegevuste väljaku rajamine Vanamõisa Karavanparki

Taotleja: Caravanpark OÜ
Saue vald
Meede 4
Summa: 23 501.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 39 169 €, toetus 23 501 €

Projekti eesmärgiks on suurendada karavanpargis turistidele suunatud vaba aja veetmise võimalusi mis arvestades nõudlust soodustab turistide pikemaajalist viibimist piirkonnas.

Projekti raames rajatakse Vanamõisa Karavanparki tegevuste väljak. Tegemist on kõnniteekividest väljakuga, mis koosneb erinevatest osadest ja on kujundatud erinevate tegevuste tarbeks minigolf, kabe, male, lauatennis ja päikesekell. Looduslikult kujundatud peenrad loovad harmoonilise koosluse ja tekitavad erinevatest tegevuseosadest terviku. Lisaks soetatakse vastavalt tegevusalale vajalikud tegevusvahendid. Projekti eesmärgiks on luua turistile kvaliteetsed aktiivse vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise võimalused Vanamõisa Karavanpargis, luues ühtlasi lisaväärtus olemasolevale ja seeläbi soodustada turisti pikemaajalist viibimist piirkonnas.


Harkujärve kirikusse turismiinfopunkti, majutuskohtade ja ühistegevuse ruumide ehitamine.

Taotleja: MTÜ Harkujärve Kogukonnakeskus
Harku vald
Meede 4
Summa: 30 000.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 50 000 €, toetus 30 000

Projekti eesmärgiks on anda panus sidusa kogukonna loomisesse Harkujärve ja Tabasalu piirkonnas, pakkudes ümbruskonna elanikele ning külastajatele võimalusi vaba aja veetmiseks ja tuues kokku kogukonna liikmed ning toetades abivajajaid, teenida omatulu läbi Harkujärve kirikumajutuse ja kogukonna ühistegevusruumi loomise.

Projekti toel loodi Harkujärve kirikumajutus 4 külalistoa näol. Siseruumidesse ehitati kööginurk ning ühistegevusruumina kasutatav turismiinfopunkt koos raamatulaenutusega.


Taotlemise aasta: 2018

Kiisa aleviku taluturu asfaltplatsi rajamine

Taotleja: Kodukoht Kiisa MTÜ
Saku vald
Meede 3
Summa: 38 618.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 64 363 €, toetus 38 618 €

Projekti eesmärgiks on turuplatsi asfalteerimine ehk uuendamine ning kauplejatele tänapäevaste müügitingimuste loomine on äärmiselt oluline aleviku kuvandi, keskkonna ja hea elutegevuse parendamiseks.

Projekti abil asfalteeriti Kiisa aleviku turuplats, et tagada kauplejale parima võimaliku lahendus tema toodete väljapaneku paremaks esitlemiseks ning samas säilitada võimalused ja turutraditsioon järeltulevatele põlvedele. Nii kohalikud elanikud kui ka läbisõitjad kasutavad turul ostlemise võimalust. Tingimuste parandamisega laiendati kauplejate ringi, kaupade sortimenti, loodi osakoormusega koristaja töökoht. Korrastatud ja laiendatud pinda saab kasutada erinevate teemalaatade korraldamiseks.


Metsanurme külakeskuse kogukonnaköök ja kohvik-müügipunkt.

Taotleja: Metsanurme MTÜ
Saku vald
Meede 4
Summa: 36 115.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 61 953 €, toetus 36 115 €

Metsanurme külamaja juurdeehituse ehk kogukonnaköögi ja kohvik-müügipunktiga seotud lõppeesmärk: Metsanurme külamajal on aastaks 2020 olemas tingimused ja tehnilised vahendid toitlustusteenuste pakkumiseks ja kogukonnaköögi toimimiseks. Aastal 2022 toimib kohvik-müügipunkt ja on loodud 1,5 töökohta.

Metsanurme külamajale ehitati 40m² juurdeehitus, soetati köögimööbel ja köögitehnika. Tegutseb kogukonnaköök ja kohvik-müügipunkti. Aastaks 2022 on loodud 1,5 töökohta.


Loode-Eesti piirkonna ühisturundus

Taotleja: Nelja Valla Kogu MTÜ
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 14 500.00 €
Taotlemise aasta:

LEADER KOOSTÖÖPROJEKT "LOODE-EESTI PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS"

Partnerorganisatsiooni nimi ja roll projektis

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu

Juhtpartner, koordineerib keskseid tegevusi, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

MTÜ Nelja Valla Kogu

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

Kodukant Läänemaa

Projekti partner, osaleb projekti tegevustes, korraldab oma piirkonna organisatsioonide ja ettevõtete teavitamise ja kaasamise

2018 jaanuaris lõppenud projekti raames:

  1. Kaardistati huvipunktid, sealhulgas mitte ainult turismiobjektid ja -ettevõtted, vaid ka omal käel liikuvale turistile olulised punktid nagu bensiinijaam, sularahaautomaat, külapood, tualett jms. 
  2. Anti välja ja levitati esmane turismikaart, mis kajastab ülalnimetatud objekte ning on ühtlasi vajalik ka kohalikule elanikule.
  3. Töötatati välja piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustike ühine turundusplaan Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaan aastateks 2018-2020. See sisaldab piirkonna olemasolevate ja potentsiaalsete ressursside ülevaadet ning annab suunised, missuguseid teemasid/marsruute/teenuseid on mõistlik eelisarendada ning missuguste sõnumite ja tegevustega piirkonda turundada, arvestades külastajate profiili ja eelistusi ning olemasolevaid objekte ja potentsiaali.
  4. Korraldati ettevõtjatele ja organisatsioonidele koolituste sari. 
  5. Korraldati 05.12.2017 piirkonna turismiettevõtjate ja -korraldajate koostööüritus, mis on n.ö. kick-off üritus põhiprojekti ellukutsumiseks. Üritusel anti ülevaade piirkonna turundamise tegevuskavast. 

Koostööprojekti on heaks kiitnud Nelja Valla Kogu üldkoosolek 23.05.2017

 


Tagametsa Loovusmaja ja pakutavate teenuste arendamine.

Taotleja: RASSET OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 16 519.43 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 16519,43, määratud toetus 9 912

Projekti abil rajati kliendiparklast kuni rehemaja ja aitadeni välisvalgustus, mis tagab klientide tähistatud ja turvalise ligipääsu pimedal ajal. Parkla asub majadest 150m kaugusel. Et suurendada maksimaalset seminariruumi kasutajate arvu 30-ni (praegu 20) ja maksimaalset töötubadest osavõtjate arvu 20-ni (praegu 12) on valmidus võtta kasutusele II korruse ruum. Projektitoetuse abil soetati katuseaknad ja otsaseina aken.

Töötubade läbiviimiseks soetati 20 molbertit. Ning tehti korda aidahoone Rave Puhmi tööde püsinäituseks ja keraamika müügiletiga. Välja on töötatud keraamika väikeseeria. Nii toodetavate toodete tarvis, kui ka kunsti ja töötubades valminud tööde põletamiseks soetati keraamika põletusahi. 

Projekti toetuse tulemusel loodi 1 töökoht. 

https://loovusmaja.ee/et


Arboristi teenuse osutamiseks ja teenusele lisandväärtuse andmiseks vajalikud seadmed

Taotleja: RAIKON OÜ
Harku vald
Meede 3
Summa: 34 509.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik maksumus 34 509, määratud toetus 20 485

Leader programmi raames soetati kännufrees Laski F-460E ja puiduhakkur Timberwolf TW 280TDHB.

OÜ Raikon 2018 aasta eesmärgiks oli ettevõtte arboristi ja haljasalade hooldust pakkuva tegevuse käivitamine, investeerimisplaanide seadmine ja tegevusega alustamine. 2018 aasta tegevus oli stabiilne 2-3 objekti kuus. Suurema mahtude kasvu saavutas ettevõte pärast projektitoetuse abil investeeringute tegemist puiduhakkurisse ja kännufreesi 2019 aastal. Investeeringu tulemusel tõusis ettevõtte konkurentsivõime läbi väheneva transpordikulu (hakitud mass võtab vähem ruumi kui purustamata oksad, seega saab ühe koormaga viia ära senise kolme koorma mahu) ja pakutavate teenuste suurenemise.

Investeeringu tulemusena on loodud üks täistöökoht.  

http://puukirurg.ee/teenused


Taotlemise aasta: 2017

Vanamõisa vabaõhukeskuse parkla ja aia ehitus ning tegevuseks vajaliku inventari ost

Taotleja: Vanamõisa Küla MTÜ
Saue vald
Meede 1
Summa: 63 850.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 130 050 €, toetus 63 850 €

Projekti üldine eesmärk: Vanamõisa vabaõhukeskus täiendab viie aasta jooksul teenuste sisu ja valikut ning loob atraktiivse väliürituste keskuse piirkonnas, töökoha loomine piirkonda, teenuste müügist omatulu teenimise kasv.

Projekti toel rajati ala kahte külge ümarpuidust ristaed, 2 jalgväravat, 1 liugvärav, 2 tiibväravat, ehiti parkimisplats 39 autole, osteti Vabaõhukeskuse palksaali inventari Laudade ja toolide komplekt, heli- ja valgustehnika, diiselgeneraatori ja kaablite transpordi ja asetuskäru. Osteti köögisisustus kohvimasin ja külmik. Tegevuse korraldamiseks soetati sülearvuti ja tindiprinter.


Küla Villa puhkekeskuse elektri ja küttesüsteemi parendus

Taotleja: Küla Villa OÜ
Saku vald
Meede 3
Summa: 14 185.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 24 527 €, toetus 14 185 €

Projekti eesmärgiks on aidata ettevõttel areneda, tulla turule uute toodetega ja anda tööd kohalikule elanikule. Vooluvõimsuse suurenemisega on ettevõttel võimalik korraldada suuremaid kultuuriüritusi. Uus küttesüsteem annab stabiilse võimaluse koolituste ja majutusteenuse pakkumiseks ka külmemal ajal. 

Projekti toel rajati maakütte süsteem ja suurendati peakilbi võimsust.


Saku PP metsa- ja maastikuvõimekusega kustutusauto Gaz 66 paagi, tulekustutustöö tarviku ja tööriistade ning töövahendite soetamine

Taotleja: SAKU PRIITAHTLIKUD PRITSIMEHED
Saku vald
Meede 1
Summa: 5 000.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 5000, määratud toetus 3000 eur.

Saku Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ tegutseb Eesti Vabariigi seadustest lähtuvalt ning Päästeameti ja Häirekeskuse korralduse alusel. Saku Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ-l lasub lepinguline kohustus tagada masinate valmisolek väljasõitudeks ning regulaarselt viia läbi ennetustegevusi tagamaks kodanike turvalisus. Sellest tulenevalt on projekti tegevused ja investeeringud  seotud tuleohutuse ja päästetegevuse eesmärkidega.

Projekti toel soetati klaasplastist mahuti tuletõrjeautole GAZ 66, Husqvarna 570BTS kustutustöödeks ja tehnika remondiks vajaminevad tööriistad ning töövahendid.


Suurupi- Kasevälja mänguväljak- spordiplats

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING KASEVÄLJA KÜLA SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 88 880.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 88 880, määratud toetus 79 992 eur.

Projektiga raames loodi Suurupi külla atraktiivne vabaaja- ja sportimise ala, kus igas vanuses kogukonna elanik leiab aktiivset ja arendavat tegevust. Projekti väljundina rajati Harku valla suuruselt teise külla, Suurupisse, mänguväljak- spordiplats Miniarena, mis on kasutuses laste, noorte ja täiskasvanute poolt igapäevase aktiivse ajaveetmise kohana ning multifunktsionaalse palliplats, kus saab korraldada nii kohalikke kui ka ja külade-kantidevahelisi spordivõistlusi. Puhkeala leiab kasutust väikelaste, nende vanemate, noorte ja ka eakamate kogukonna liikmete poolt, 

https://kodusuurupi.eu


Tilgu Merepääste Seltsis iseseisva merepääste võimekuse loomine - päästealuste ja isikukaitsevahendite soetamine

Taotleja: TILGU MEREPÄÄSTE SELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 95 604.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik 95 604, määratud toetus 57 362 eur.

Tilgu Merepääste Selts soetamas projekti raames spetsiaalselt päästetöödeks kohandatud paadi, kaks päästejetti ning viis komplekti isikukaitsevahendeid. Päästealus on kohandatud spetsiaalselt päästetöödeks, millega on võimalik viia läbi otsingu- ja päästetöid, transportida kannatanuid, anda kannatanutele aluse pardal esmaabi ning pukseerida väikealuseid. Meeskonnaliikmetele isikukaitsevahendite soetamine on esmane abinõue, et tagada meeskonna ohutus ning merepäästevõimekus. Tulenevalt Harku valla ranniku iseärasustest on vajalik pääseda kiiresti nendesse kohtadesse, kuhu päästepaadiga ligi ei pääse. Päästejetid võimaldavad viia läbi otsingu- ja päästetöid karisel rannikul.

Fotod: https://www.facebook.com/tilgusar/


Valgustatud terviseraja ehitamine Vaela külas Kiili vallas

Taotleja: MTÜ VAELA KÜLASELTS
Kiili vald
Meede 1
Summa: 190 296.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlbulik maksumus 190 296, määratud toetus 171 266

Projekti eesmärk on luua piirkonna elanikele tervisespordi võimalusi, pakkuda eri vanusegruppidele võimalust liikumiseks turvalises ning inimsõbralikus keskkonnas, täiustada Vaela tegevuspiirkonna elukeskkonda nii visuaalses kui ka sisulises mõttes. Visuaalne külg avaldub avalikus kasutuses oleva metsa korrastamisega. Turvaline ja valgustatud tervisespordirada avaldab mõju elukvaliteedile.Terviserada on ligi 2 km pikkune, koosnedes väiksemast ja suuremast valgustatud ringist. Raja laius on piisav (3 m), et talvel suusatada. Raja ääres on istumiskohad, prügikastid ja viidad liikumissuuna ning läbitud vahemaa infoga. Rajakattena on kasutatud hakkepuitu. 

https://www.vaelakylaselts.ee/kulaseltsist/vaela-terviseraja-projekt/


Taotlemise aasta: 2016

Hüüru mõisa renoveerimine külade (kogukonna) keskuseks

Taotleja: MTÜ Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 1
Summa: 191 750.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 527 999 €, toetus 191 750 €

Projekti eesmärk: Tagada piirkondliku kogukonnakeskuse (lisaks Hüüru külale ka Vatsla, Kiia ja Püha külade elanikud) kaasajastatud, kasvav populaarsus piirkonna elanike hulgas läbi erinevate huvitegevuste ning kultuurisündmuste korraldamise renoveeritud mõisahoones.

Projekti toel renoveeriti mõisa saal ning sellega külgnevad ruumid. Saalis ja kõrvalruumides vahetati aknad, renoveeriti põrandad ja laed, siseseinte pinnakatted, muudeti ruumipaigutust, soojustustati  ja ehitati uud vahelaed. Ehitati uued tuulekojad (nii jõepoolne kui ka peasissekäigu ees olev), paigaldati kütte- ja ventilatsiooniseadmed, renoveeriti elektrisüsteem, paigaldati turvasüsteem ja turvavalgustus


Robootika huviringid lasteaia, alg- ja keskastme kooli õpilastele

Taotleja: OÜ KOLLANE KARU
Kiili vald
Meede 3
Summa: 12 765.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 12 765, määratud projektitoetus 7 659 eur.

Investeeringu eesmärgiks on parendada ja kaasajastada OÜ Kollane karu robootika huviringi roboteid ja tahvelarvuteid. Projekti tulemusena on  OÜ-l Kollane karu võimekus pakkuda kvaliteetsemat ja kaasaegsemat robootikaõpet Kiili ja Saku vallas ning on kavas laieneda ka Saue ja Harku valda.
Uute robotitega jätkatakse tundide andmist Kiili koolis ja lasteaias ning Saku koolis ja lasteaias Terake. Samas alustatakse ka ettevalmistustega Jr Fll näitusel osalemiseks ning Laagri Robocity võistlusel osalemiseks. 


Niliske talu tootmise arendamine

Taotleja: OÜ WILAWANDER
Harku vald
Meede 3
Summa: 66 545.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 66 545, määratud toetus 30 228

Taotleja mikroettevõtte tegevuseks on värske toidu tootmine ja müük läbi lühikese tarneahela. Projekti eesmärgiks on anda  põllumajandustoodetele rohkem  lisandväärtust ja pakkuda suuremas mahus kohalikku toitu.

Niliske talu toomise arendamise projekt aitab kaasa talu suurenenud toodangu töötlemise efektiivsemaks muutmisele, samuti lihaveisekasvatusele ja aiandusele. Toetuse abil osteti marjakombain, murutraktor, puiduhakkur istikualuste ja -vahede multsimiseks. Rajati pirni ja kultuurpihlaka istandused.  Ühe osa toetuse eest hangiti lihatoodete töötlemise sisseseaded

Investeeringu tulemusena on lisandunud uued kohaliku/mahetoeidu tooted: mahlad, siirupid ja külmutatud marjad. Tooted on saadaval Talu Toidab müügialadelt Tallinna RIMI-des ja ja muudes mahe ning kohalikku toitu müüvates kauplustes.  Lihatooteid müüakse toitlustusasutustele. Lisandunud on 2 uut töökohta. 

http://nilisketalu.ee/tooted/


Kompaktlaadur Avant 750 soetamine Vanamõisa karavanpargi hooldus -ja arendustöödeks

Taotleja: CARAVANPARK OÜ
Saue vald
Meede 3
Summa: 51 204.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 51 204, määratud toetus 15 421 eur.

Käesoleva projekti eesmärgiks on soetada kompaktlaadur Avant 750, mille abil toetada Vanamõisa karavanpargi jätkusuutlikkust ja arendada piirkonnas turismiteenuste mitmekesisust. Avant 750 koos lisadega Vanamõisa karavanpargi mitmesugusteks hooldus -, ehitus-ja korrastustöödeks. Kompaktlaadur Avant on multifunktsionaalne traktor, millega on võimalik väiksemas keskkonnas teostada väga paljusi töid.

Tänaseks päevaks on Caravanpark OÜ jõudnud oma arengus etappi, kus Vanamõisa karavanpark töötab täies mahus. Loodud on viis töökohta ning koostööd tehakse turismielu elavdamiseks ning kvaliteetsema teenuse pakkumiseks paljude kohalike ettevõtetega. Kaasatud on mitmed kohalikud teenusepakkujad, pakkumaks turistidele aktiivset ja kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusi piirkonnas. Tihedat koostööd tehakse piirinaabri Vanamõisa Vabaõhukeskusega. Vanamõisa karavanpark on saanud populaarseks nii välisturistidele, kui ka eestimaalastele. Kaugem projekti eesmärk: Karavanpargi kliendid elavdavad majandust kogu Harjumaal ja Eesti riigis tervikuna.


Kiili uue skatepargi rajamine

Taotleja: KIILI VARAHALDUSE SIHTASUTUS
Kiili vald
Meede 1
Summa: 29 125.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlbulik maksumus 29 125  € määratud toetus  26 213 €

Antud projekt on suunatud Kiili valla noorte vaba aja veetmise võimaluste
kaasajastamiseks ja parandamiseks. Projekti objektiks on Kiili valda uue kaasaegse
ja turvalise skatepargi rajamine. Kiili uue skatepargi rajamisega loodi uued
vaba aja veetmise võimalused kohalikele Kiili valla noortele. Antud projekti
raames valmis Kiili valla noortele uus kvaliteetne, kaasaegne ja turvaline
skatepark, mis loob eeldused noorte tervislikeks ja sportlikeks eluviisideks. 


Muraste rulapargi ehitus

Taotleja: MURASTE KÜLASELTS
Harku vald
Meede 1
Summa: 79 500.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik maksumus 79 500, määratud toetus 71 550

Projekt panustab  terve, sportliku, elurõõmsa, julge inimese kasvatamisele. Projekti väljundina loodi Eesti suurimasse külla,
Murastesse, uus ja kaasaegse sportimisvõimalus – Murastesse noorteväljak - rulapark. Rulapargi rajamisega loodi eeskätt noortele võimaluse tegeleda nende ühe meelisspordialaga ning tõsta rulluiskude, tõuke- ja trikiratastega sõitmise populaarsust.   Projekti toel ehitati skatepargialune asflatplats, püstitati skatepargi elementid, rajati haljastus. Muraste skatepark asub Muraste kooli vahetus läheduses ning on igapäevaselt aktiivsetelt kasutuses.


Tuula külakeskuse hoone ehitustööde IV etapp

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING TUULA TUTULUS
Saue vald
Meede 1
Summa: 128 168.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 128 168, määratud toetus 81 000 eur.

Projekti eesmärk on täiustada Tuula ja Pällu tegevuspiirkonna elukeskkonda nii visuaalses kui ka sisulises mõttes. Visuaalne külg avaldub Tuulas avalikus kasutuses oleva seltsimaja uute ruumide valmimisega.  Kauni arhailise arhitektuuriga renoveeritud hoone on väärtuseks ümbruskonnale, kuna külakeskuse hoone paikneb eluhoonete vahel küla südames ja on oma iseloomuliku välimusega aktsendiks küla välisilme kujunemisel.  

Sisulisest küljest aitab kogukonnakeskuse ruumide kasutusvõimaluse avardumine luua juurde uusi ja kvaliteetseid kogukondlikul tasandil pakutavaid teenuseid. Kui MTÜ Tuula tutulus on oma 10 tegevusaasta jooksul panustanud vabaõhuüritustele, siis projekti tulemusel valminud ruumides arendatakse ja pakutakse kogukonnale ka aastaringseid tubaseid tegevusi. 


Ääsmäe Külakeskusele heli-, valgus-, köögitehnika ning sisutusesemete soetamine.

Taotleja: Ääsmäe Külakogu MTÜ
Saue vald
Meede 1
Summa: 67 255.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti maksumus 74 728 €, toetus 67 255 €

Projekti eesmärk: Piirkonna kohaliku arengu soodustamine ja elukeskkonna mitmekesistamine, kogukonna sotsiaalset kaasatuse suurendamine, vaba aja veetmise võimaluste laiendamine.

Projekti käigus soetati külakeskuse suur saali heli-, valgus-, esitlustehnika, virnastatavad, ladustavad ja riviühendusega toolid, lauad. Seminariruumi lauad, toolid, raamaturiiulid, kogukonnaköögi sisustus ja tehnika, päevakeskuse 3 kabineti kontorilauad, toolid, diivanid, tugitoolid, riiulid.


Lõokese tänavale rajatav multifunktsionaalne vaba aja veetmise keskus noortele

Taotleja: MITTETULUNDUSÜHING JÕGISOO VABAAJAKESKUS
Saue vald
Meede 1
Summa: 33 836.00 €
Taotlemise aasta:

Abikõlblik summa 33 836, määratud toetus 30 452 eur.

Projekti eesmärgiks on inimsõbraliku ja turvalise elukeskkonna ning mitmekesise vaba aja sisustamise võimalused Jõgisoo külas. Projekti tulemusel paigaldatati  atraktsioonid Jõgisoo külaplatsile 7-18aastastele noortele vaba aja veetmiseks ja tervislikuks tegevuseks. Jõgisoo lastele on lustimiseks Mängulinnak "Tarvas" kuhu kuulub: 1 liumägi kõrgusega 1,5m, 1 katusega torn, köiest ronimisvõrk 1,8×1,2m, redel, liikuv sild, 2 katuseta platvormi, kaptenirool, trips-traps-trulli mäng, turvaline käsipuudega trepp, köiega kaldtee ja lettidega mängumaja platvormi all. Koolinoortele rajati eakohane ronila.


Taotlemise aasta: 2012

Tehnikaalase suurürituse läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kiilimoto
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 4 639.00 €
Taotlemise aasta:

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine

Taotleja: Tabasalu Selts
Harku vald
Meede 1
Summa: 45 216.58 €
Taotlemise aasta:

Skatepargi asfaltplatsi ehitamine. Skatepargi elementide ostmine ja paigaldamine.


Õmblusmasinate, tikkimismasina ja triikraud-aurugeneraatori ostmine. Fototehnika ostmine

Taotleja: Mittetulundusühing Nukutuba
Kiili vald
Meede 1
Summa: 2 959.20 €
Taotlemise aasta:

Tänavakultuuri linnalaagri läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Pere Heaks
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 6 982.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 444.00 €
Taotlemise aasta:

Projekti juhtimine. Inforeklaamtrükiga meenete valmistamine ja ostmine. Külade tänava värava ostmine ja paigaldamine. Kujundustööde teostamine. Nelja Valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Taotlemise aasta: 2011

Väliväljaku II etapi ehitustööde teostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 25 534.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla simmani korraldamine

Taotleja: Muraste Külaselts
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 287.00 €
Taotlemise aasta:

Koolituse Piirkonna ettevõtjad valmistuvad koostööks läbiviimine

Taotleja: Kiili Ettevõtjate Liit
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 930.00 €
Taotlemise aasta:

Külakeskuse projekteerimine

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 1
Summa: 33 684.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani ja detailplaneerimgu koostamine


Noortelaagri läbiviimine

Taotleja: Harku Valla Lastekaitse Ühing
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 5 302.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Keskkonnamõjude hindamine, teemapargi detailplaneeringu koostamine, teemapargi projekteerimine


Korrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Külakogu
Saue vald
Meede 4
Summa: 6 175.00 €
Taotlemise aasta:

Hariliku tamme istikute ostmine. Aiavaaside ostmine. Küla nimesildi valmistamine, transport ja paigaldamine, Infotahvlite valmistamine. Pinkide ostmine. Turvatrakside ja turvaköite ostmine. Prügikastide ostmine. Aiatarvete ostmine. Kopatööde tegemine külatähise paigaldamisel.


Infoviitade rekonstrueerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Tabasalu Looduspark
Harku vald
Meede 4
Summa: 10 230.00 €
Taotlemise aasta:

Avamaa-Redise mänguväljaku võrkpüramiidi soetamine ja paigaldamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 12 645.00 €
Taotlemise aasta:

Laagrikeskus Talu peahoone ehitamine, ehitusjärelvalve teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 088.00 €
Taotlemise aasta:

Rehe küüni põranda remont, välikohviku vundamendi, siseseinte ja lava ehitamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 074.88 €
Taotlemise aasta:

Rehe seltsimaja katuse ja fassaadi uuendamine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 45 619.00 €
Taotlemise aasta:

Peahoone ehitustööde teostamine

Taotleja: Sihtasutus Eelk Laagrikeskus Talu
Saku vald
Meede 1
Summa: 50 082.28 €
Taotlemise aasta:

Kiia küla mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiia Küla Noortekeskus
Saue vald
Meede 3
Summa: 31 055.00 €
Taotlemise aasta:

Jõekääru Skatepargi ehitamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 51 129.00 €
Taotlemise aasta:

Suurupi ülemise tuletorni renoveerimisprojekti koostamine

Taotleja: Suurupi Selts
Harku vald
Meede 4
Summa: 5 364.00 €
Taotlemise aasta:

Külade õppereisi sõprusomavalitsusse I etapi läbi viimine

Taotleja: Mittetulundusühing Metsanurme
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 630.00 €
Taotlemise aasta:

Nelja valla külade päeva projekt

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 12 468.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa käsitöölaada sümboolikaga T särkide ostmine. Multifunktsionaalsete puffide ostmine. Nelja Valla logode kujundamine. Nelja valla külade päeva projekti juhtimine. Nelja valla külade päeva ja talendivõistluse koos suure suvelõpupeoga läbiviimine.


Mänguväljaku ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Samm
Saku vald
Meede 3
Summa: 26 763.00 €
Taotlemise aasta:

Nabala palvemaja remonttööde teostamine

Taotleja: Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Kiili vald
Meede 4
Summa: 39 430.00 €
Taotlemise aasta:

Laste Disainilaagri korraldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 8 353.00 €
Taotlemise aasta:

Kunstivahendid. Laste Disainilaagri korraldamine. Projektijuhtimine.


Taotlemise aasta: 2010

Vanamõisa laululava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 23 008.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa laululava elektritööde tegemine, Vanamõisa laululava helitehnika soetamine, Vanamõisa laululava ehitamine, Vanamõisa laululava istepinkide soetamine.


Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine

Taotleja: Sausti Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 14 212.00 €
Taotlemise aasta:

Rannavolle- ja korvpalliplatsi, mänguväljaku ning kelgumäe rajamine, palkidest laua koos varikatusega ehitamine, väli korvpallikonstruktsiooni ostmine


Hüüru Mõisa mänguväljaku rajamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 15 479.00 €
Taotlemise aasta:

PSM Humala positsioonide avamine, piirete ja trellide paigaldamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Avamaa-Redise mänguväljaku siseteede ja korvpüalliväljaku rajamine

Taotleja: Rahvaspordiklubi Kuuse
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 503.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela Külakoja projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 1
Summa: 21 484.00 €
Taotlemise aasta:

Kiili endiste kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 22 776.00 €
Taotlemise aasta:

Juurdepääsuteede ja parkla projekteerimine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 7 800.00 €
Taotlemise aasta:

Tuula spordi-ja puhkeala detailplaneerigu koostamine

Taotleja: Tuula Spordi- Ja Matkaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 028.00 €
Taotlemise aasta:

Mänguväljakute rekonstrueerimine

Taotleja: Kodasema Külaselts
Saue vald
Meede 3
Summa: 8 923.00 €
Taotlemise aasta:

Võrkpallivõrk koos antennide ja taskutega V711/SN ostmine. Liiva ostmine mänguväljakule. Karusselli ja varjualuse ostmine ja paigaldamine. Korvpallistatiivi ostmine ja paigaldamine. Lippaia materjali ja värava ostmine. Kiige, istmete, tunneliga ronila ostmine ja paigaldamine.


Rehe seltsimaja projekteerimine

Taotleja: Sihtasutus Rehe Seltsimaja
Saku vald
Meede 1
Summa: 11 251.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe ratsatalu ratsateraapia hoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 1
Summa: 18 602.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 071.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa fassaadivalgustuse paigaldamine, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp, Kumna mõisa uue peahoone renoveerimine II etapp kivisillutise rajamine, omanikujärelvalve tegemine.


Vääna mõisa tall-tõllakuuri projekteerimine II etapp

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 21 471.00 €
Taotlemise aasta:

Vaela külaplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vaela Külakoda
Kiili vald
Meede 3
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 17 245.00 €
Taotlemise aasta:

Kiili mänguväljaku rajamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 3
Summa: 22 944.00 €
Taotlemise aasta:

Hüüru mõisa universaalse spordiväljaku ja ühendusteede ehitamine

Taotleja: Hüüru Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 23 791.00 €
Taotlemise aasta:

Saue valda kohanimetähiste paigaldamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 4 586.00 €
Taotlemise aasta:

Välja 2 ja Saueaugu 13 projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Välja Selts
Saue vald
Meede 3
Summa: 5 674.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu harjutusväljaku rajamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Vaba aja keskuse külatoa projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Kodukoht Kiisa
Saku vald
Meede 1
Summa: 13 437.00 €
Taotlemise aasta:

Taotlemise aasta: 2009

Endise Kiili kolhoosikeskuse ruumide remontimine

Taotleja: Kiili Arengu Selts
Kiili vald
Meede 1
Summa: 19 301.00 €
Taotlemise aasta:

Kääri tee 51 puhkealale juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Mittetulundusühing Rätsepa Infra
Kiili vald
Meede 3
Summa: 6 751.00 €
Taotlemise aasta:

Vabaõhulava ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Maidla Külaselts
Saue vald
Meede 4
Summa: 25 132.00 €
Taotlemise aasta:

Saue valla kolme küla puhkeplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 19 888.00 €
Taotlemise aasta:

Vääna Mõisa Tall-tõllakuuride projekteerimine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 1
Summa: 38 347.00 €
Taotlemise aasta:

Puhkeala juurdepääsutee tänavavalgustuse projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 17 715.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine

Taotleja: Luige Küla Selts
Kiili vald
Meede 3
Summa: 11 217.00 €
Taotlemise aasta:

Luige aleviku mänguväljakute juurdepääsutee projekteerimine, Luige aleviku puhkeala juurdepääsutee välisvalgustuse projekteerimine.


Kiili pargiala detailplaneeringu koostamine

Taotleja: Kiili Varahalduse Sihtasutus
Kiili vald
Meede 1
Summa: 4 889.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kumna Mõis
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 565.00 €
Taotlemise aasta:

Kumna mõisa uue peahoone akende-ja välisuste valmistamine, restaureerimine, transportimine ja paigaldamine, Kumna mõisa uuepeahoone akna- ja ustehingede valmistamine


Tuula küla kujundusprojekti koostamine

Taotleja: Mittetulundusühing Tuula Tutulus
Saue vald
Meede 1
Summa: 8 416.00 €
Taotlemise aasta:

Kukrumäe Ratsatalu parkimisplatsi ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Kukrumäe Ratsatalu
Harku vald
Meede 3
Summa: 19 250.00 €
Taotlemise aasta:

Alternatiivse transpordimudeli väljatöötamine

Taotleja: Mittetulundusühing Nõudereisid
Valdadeülene
Meede 2
Summa: 15 818.00 €
Taotlemise aasta:

Lõppraporti vormistamine ja esitlus. Tulemuste analüüs ja vajaduste kaardistamine. Tasuvusanalüüs. Küsitluse läbiviimine 4 valla elanike seas.


Külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 1
Summa: 9 449.00 €
Taotlemise aasta:

Geodeetilise alusplaani koostamine, külakeskuse hoone ehitusprojekti koostamine, maastikukujundusprojekti koostamine.


Hoonete ja tehnovõrkude projekteerimine

Taotleja: Nabala Küla Mtü
Kiili vald
Meede 1
Summa: 26 946.00 €
Taotlemise aasta:

Detailplaneeringu koostamine


Vääna hoburtallide juurde parkla ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vääna Ratsakeskus
Harku vald
Meede 3
Summa: 22 799.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 9 681.00 €
Taotlemise aasta:

Teemapargi kontseptsiooni ja analüüsi tegemine. Kergliiklusteede kontseptsiooni kavandamine. Teksti -ja kaardiplanšettide valmistamine. Reklaammaterjali koostamine. Humala külas asuva roodukindluse koristamine.


Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine

Taotleja: Mittetulundusühing Vanamõisa Küla
Saue vald
Meede 3
Summa: 22 812.00 €
Taotlemise aasta:

Vanamõisa vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede ehitamine. Vanamõisa küla vabaõhukeskuse siseste juurdepääsuteede projekteerimine.


Vääna tall-tõllakuuri Kõlakoja ehitamine

Taotleja: Vääna Külakoda
Harku vald
Meede 4
Summa: 25 249.00 €
Taotlemise aasta:

Pargi pinnase tööde tegemine. heakorrastustööd

Taotleja: Ääsmäe Kultuuri Ja Spordi Sihtasutus
Saue vald
Meede 3
Summa: 14 332.00 €
Taotlemise aasta:

Pinnase tööde tegemine. Heakorrastustööd. Pargi elementide ostmine, transportimine  ja paigaldamine


Kurtna-Tagadi matkaraja maastikujundusprojekti koostamine

Taotleja: Tagadi Küla Selts
Saku vald
Meede 3
Summa: 3 726.00 €
Taotlemise aasta:

Kurtna-Tagadi matkaraja geo-aluse koostamine